شرکت مانا بتن سخت اسپادنا
بتن الیافی

بتن الیافی

بتن الیافی در ساخت این نوع بتن از مکملها به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساخت